. [ نگاه دانلود ، مرجع دانلود رمان ] .

رژلب هر خانم درباره او چه میگوید؟

انتشار توسط REZA
14 ژانویه 2016

تعداد دانلود : 4,067

مطالعه/دانلود کتاب
. [ نگاه دانلود ، مرجع دانلود رمان ] .

دانلود کتاب

رمز فايل : www.negahdl.com

خلاصه کتاب

این روزها روانشناسی و شخصیتشناسی از روی تستهای مختلف طرفداران زیادی دارد

رژلب هر خانم درباره او چه میگوید؟

۱۰۰

شخصیت شناسی جالب روژ لب برای خانم ها

این روزها روانشناسی و شخصیتشناسی از روی تستهای مختلف طرفداران زیادی دارد و همه دوست دارند به طریقی شناخت بیشتری از خود به دست بیاورند و بدانند درونشان چه میگذرد. اصلا همین که درباره خودمان و واقعیتهای روحیمان بخوانیم جالب و سرگرمکننده است. حالا ما میخواهیم با یک چیز نسبتا عجیب شما را روانشناسی کنیم؛ با رژلبتان. بله، خیلی عجیب است؟ برای خود ما هم وقتی برای اولین بار با چنین تستی مواجه شدیم تعجبآور بود، به همین دلیل اول از همه سراغ خانمهای دفتر مجله رفتیم تا ببینیم این تست چقدر میتواند درست باشد. باور کنید بیشتر آنها ادعا میکردند که بسیاری از چیزهایی که در آزمون آمده به شخصیتشان نزدیک است. پس فهمیدیم خیلی هم آزمون بیربطی نیست و میتواند خیلی چیزهای ناگفته از شخصیت ما را بگوید.

۱۰۲

محافظهکار و مصمم
به رژلب خودتان نگاه کنید، اگر دیدید که سر آن کاملا صاف شده است میتوانید خودتان را اینگونه تحلیل کنید، که یک زن بسیار مصمم و ثابتقدم هستید و در تصمیمگیریهایتان بسیار با اراده عمل خواهید کرد. وقتی هدفی را برای خودتان تعیین کنید به این راحتیها از آن چشمپوشی نمیکنید و سعی میکنید تا انتها با تمام وجود به سمت هدفتان حرکت کنید. البته ناگفته نماند که تایید دیگران هم برای شما بسیار مهم است. سعی میکنید ظاهر و کردارتان به گونهای باشد که هر کسی را راضی کند. شما به سرعت میتوانید مسائل را تجزیه و تحلیل کنید؛ به همین دلیل در برخورد با ناملایمات زندگی بسیار خونسرد عمل میکنید حتی برخی از مواقع در مقابل تصمیمگیریهای قبلی خودتان ایستادگی میکنید و بهراحتی کنار نمیآیید و سعی میکنید از اشتباه زیاد جلوگیری کنید. علاقهمند هستید همه چیز را قبل از اتفاق افتادن پیشبینی کنید و این ناشی از روحیه محافظهکارانهای است که دارید؛ تا جایی که دوست دارید همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.
اهل صلح و صفا
اگرسر رژلب شما کاملا گرد شده است میتوان گفت شخصیت سختگیری نیستید و ترجیح میدهید هرکاری کنید که صلح برقرار باشد و کسی دلخور نشود. به همین دلیل هرجا میروید سعی میکنید در آنجا صلح و صفا برقرار کنید. به طور کلی باید گفت صاحبان اینگونه رژلبها شخصیت آرام و ثابتی دارند و بیشتر جاها خود را فردی دوستداشتنی نشان میدهند. آنها خیلی بخشنده هستند و از دوست بودن با آنها پشیمان نخواهید شد. البته ناگفته نماند این افراد بسیار با استعداد هستند و از مسائل علمی هم لذت میبرند. آنها دوست ندارند وقتشان را بیهوده از بین ببرند.
خودرای و اهل بحث
اگر نوک رژلبتان تیــز و زاویـهدار شدهاست احتمالا شخصیتی خودرای دارید تا جایی که گاهی مستبدانه عمل میکنید. در کل روحیه سرزندهای دارید و همیشه و همه جا به دنبال تفریح و سرگرمی هستید. از برنامهریزی و داشتن برنامه بیزارید و ترجیح میدهید همه کارها را بدون برنامه انجام دهید. در انتخاب دوستانتان سختگیرید اما اگر کسی را به عنوان دوست انتخاب کنید هر کاری از دستتان بربیاید برایش انجام میدهید. از جلب توجه خوشتان میآید و از اینکه مورد توجه جمع باشید لذت میبرید. اما یک نکته نه چندان مثبت هم دارید و اینکه از بحث کردن زیاد لذت میبرید که بحثهای طولانی گاهی میتواند برای اطرافیانتان آزاردهنده باشد.
شما مدیر خوبی نمیشوید
اگر رژلب شما که از آن استفاده میکنید دارای سطحی کاملا شیبدار است و فقط از یک طرف آن استفاده کردهاید به گونهای که شکلی شبیه حالت اصلی را دارد باید بگوییم این یعنی شما بهراحتی دنبالهرو افراد مختلف میشوید؛ و خیلی رئیس موفقی نخواهید شد. ترجیح میدهید یکسری قانون حاضر و آماده داشته باشید تا بهراحتی راه زندگی خود را پیدا کنید. در واقع به قوانین پایبندی خاصی دارید. از جلب توجه زیاد خوشتان نمیآید و ترجیح میدهید بیشتر در حاشیه باشید. البته شاید این حالت به دلیل اعتماد به نفس کمی باشدکه دارید. از چیزهایی که دارید بهخوبی مراقبت میکنید و سعی میکنید آنها را همانگونه که از اول بودهاند نگه دارید. در زندگی همیشه برنامه دارید و کاملا هم به آنها پایبندید. البته گاهی هم شیطنتهای خاص خودتان را دارید مثلا ممکن است تنها برای تفریح موهایتان را رنگ کنید.

عاشق پیشهها

اگر سر رژلبتان زاویهدار شده است ولی نوک آن حالت منحنی دارد باید بگوییم که شخصیت خلاقی دارید و از یکنواختی بیزارید. اینکه بخواهید بدون فکر کردن هر روز کاریکسانی را انجام دهید برایتان آزار دهنده است. فوقالعاده پر انرژی هستید و در جمع اطرافیان پرانرژیتر از شما کم پیدا میشود. البته اگر بخواهیم روراست باشیم باید بگوییم کمی زیاد حرف میزنید و همین حرف زدن زیادی گاهی اطرافیان را آزار میدهد. عاشق جلب توجه کردن هستید و از اینکه همه حواسشان به کارهایتان باشد لذت میبرید. البته یک هشدار هم برایتان داریم، حواستان به عاشق شدنتان باشد، زیرا خیلی راحت و زود عاشق میشوید و همین میتواند برایتان دردسرساز شود. دوست دارید به همه کمک کنید و این جزئی از شخصیتتان است. اگر بخواهیم یک توصیه برایتان داشته باشیم این است که به دنبال یک برنامهریزی منظم باشید درست است که علاقهای به برنامه ندارید ولی با برنامه زندگی کردن میتواند گاهی خیلی کمککننده باشد.

سلام خانم مارپل
اگر سر رژلب شما حالت چالهای پیدا کرده یعنی از وسط آن بیشتر از همه استفاده کردهاید باید گفت احتمالا شخصیت خونگرمی دارید. البته باید گفت که شخصیت کنجکاوی دارید و دوست دارید همیشه از همه چیز سردربیاورید. به همین دلیل هم هست که شم کارآگاهی قوی دارید و خیلی اوقات دوستان از شما به عنوان خانم مارپل یاد میکنند. کلا از کاوش و جستوجو لذت میبرید و همیشه ماجراجو بودن جزء ایدهآلهایتان است؛ اینکه بتوانید جاهایی بروید که تا حالا نرفتهاید یا کسانی را ببینید که با آنها آشنا نیستید. ناگفته نماند که چیزهای پیچیده هم برایتان جالب است و خودتان هم بدتان نمیآید در بین دوستان به عنوان یک فرد پیچیده شناخته شوید.

خانواده برایتان مهمتر از همه چیز است

اگر سر رژلبتان گرد و تیز شده است یعنی مثل نوک یک مداد تیز است باید بگوییم واقعا شخصیتی دوست داشتنی دارید. خانواده برایتان بسیار مهم است و هیچ تصمیمی را بدون توجه به خانواده و مصلحتهای آن نمیگیرید. برای شما بهترین جای دنیا کنار خانواده است. بیشتر اوقات در زندگی دوست دارید به عنوان عامل فعال عمل کنید نه اینکه منتظر بنشینید و ببینید که دیگران چگونه عمل میکنند، شما دوست دارید خودتان تعیینکننده باشید. به همین دلیل هم گاهی بهراحتی به اطرافیانتان فرمان میدهید و از اینکه دیگران به دستورات شما گوش کنند لذت میبرید و گاهی در رفتارها و حرفهایتان اغراق دارید و بیجهت بزرگنمایی میکنید.

آنهایی که خیلی «من» هستند

اگر سر رژلب شما از دو طرف تیز شدهاست باید بگوییم همیشه به دنبال جلب توجه هستید و اینکه بتوانید در یک جمع مرکز توجه همه باشید از آرزوهایتان است. البته شخصیت احساساتی دارید و از یک زندگی سرزنده لذت میبرید. اما اگر بخواهیم با شما روراست باشیم باید بگوییم که «من» بزرگی دارید. یعنی گاهی غرور و خودبینی بیش از اندازه پیدا میکنید تا جایی که شاید شرایط را برای اطرافیان و به خصوص همسرتان کمی سخت کنید. جزو آن دسته از افرادی هستید که عاشق زندگی و زندگی کردن هستند و از تک تک روزهایشان استفاده میکنند و از آن لذت میبرند. بیشتر اوقات دوست دارید مرموز باشید و اینکه دیگران شما را پر رمز و راز بدانند برایتان جالب است. البته گاهی هم این حالت آگاهانه نیست یعنی آنقدر برای خودتان رمز و راز ساختهاید که چارهای جز یک زندگی پر از راز ندارید. برای کارهایتان به دنبال راههای آسان میگردید و همیشه یکی از کسانی هستید که آسانترین راهحلها را بهراحتی پیدا میکنند.

سلامت نیوز

0 0 vote
Article Rating

پرسش و پاسخ، نظر

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

آخرین کتابها

 • رمان ناقوس مرگ

  داستان کوتاه ناقوس مرگ

  مجموعه داستان کوتاه ناقوس مرگ روایتی از قتل هایی هست که در مکان مختلف اتفاق میوفته. این مجموعه باری کسانی…

 • رمان هجده سالگی

  رمان هجده سالگی

  رمان هجده سالگی در مورد حس زیباترین نگاه انسانها به زندگی و دوران شکل گیری هویت است. این رمان در…

 • رمان رسوخ دل

  دانلود رمان رسوخ دل

  دانلود رمان رسوخ دل خلاصه: همه چیز از همون روز خاص شروع شد. روزی که مفروض به فراموشی بود. مجیر…

 • داستان کوتاه فلق

  دانلود داستان کوتاه فلق ویژه نگاه دانلود

  داستان کوتاه فلق داستان کوتاه فلق ویژه نگاه دانلود خلاصه: داستان روایتگر درددل‌های زنی روستایی با خود و خدای خوده؛ زنی…

 • رمان يانار

  دانلود رمان یانار ویژه نگاه دانلود

  دانلود رمان یانار ویژه نگاه دانلود دانلود رمان یانار ویژه نگاه دانلود خلاصه: دخترانى که با هزار امید ازدواج مى…

 • رمان کوتاه از نسل ماهی‌ها

  رمان کوتاه از نسل ماهی‌ها

  رمان کوتاه از نسل ماهی‌ها خلاصه:ماهی، مبتلا به لوسمیِ حاد*، به بیان خاطرات تلخ و شیرین زندگی‌اش می‌پردازد؛ از عاشق‌شدنش…

×

منوی سایت

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x